İşletmelerde Yöneltme

Mega işletmelerde “Yönetişim Fonksiyonları” içinde ulaşılması hedeflenen amaçlara ulaşılmasında en önemli güç şüphesiz insan gücüdür. (Yönetişimciler , Ayrıcaklı Stratejik Paydaşlar, Ayrıcalıklı İç Sosyal Paydaşlar…) bunu işletme içindeki diğer kaynakların bu insan gücüyle bir arada etkili, uyumlu, verimli ve bir arada yönetişmesiyle gerçekleşebileceğini unutmamız gerekir.

Plan bir sonuç iken Planlama bir süreçtir

Yukarıda bahsedilen yönetişim sürecinin gerçekleşmesi için bu mega işletmeler bir takım fonksiyonlara ihtiyaç duyar. Bu fonksiyonlar diğer fonksiyonlarla iç içe geçmiş özellikler taşımaktadır. Bu fonksiyonlar;
 

  • Planlama
  • Örgütleme (Organize Etme)
  • Yöneltme (Yürütme)
  • Kontrol (Denetleme)'den oluşmaktadır.

     

Çünkü; Mega işletmelerde bu yönetişim süreçlerinde Kaynaklar/Girdiler (İnsan,Sermaye,Hammadde,Teknoloji,Bilgi ve diğer) işlerken bu yönetişim sürecinin sonucunda  Hizmetler/Çıktılar(Mal,Hizmet,Başarı,Etkililik,Etkinlik,Verimlilik ve Amaçlar) oluşur. Bu süreç içerisinde bir kaynağın süreç sonunda hizmete dönüşmesi bu yönetişim sürecinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar.
 

Bu süreçte kaynaklar ile hedeflerin seçilmesi ve bu hedeflere ulaştıracak planların seçilmesi (planlama), sonrasında bu kaynaklar için uygun bir yapı oluşturularak yani bu hedeflerin başarılması için sorumlulukların belirlenmesi sağlanacak (Örgütleme)  daha sonrasında ise bu oluşturulan uygun yapının harekete geçirilmesi yani yönetişimciler ile ayrıcalıklı iç sosyal paydaşların yönetişmesi sağlanacak (Yöneltme), son olarak da tüm bunlar yapılırken sürecin planlara ve amaçlara uygunluğunun doğru işleyip işlenmediği denetlenecektir. (Kontrol)
 

Yukarıda verilen açıklamaları daha da açacak olursak şunları söylemek mümkündür. Yönetişim fonksiyonlarından Planlama ve Örgütleme kurgusal fonksiyonlar olarak ele alınır. Çünkü; hedeflerin seçilmesi ve bu hedeflere ulaştıracak her türlü planlar ve bu planların başarılması için oluşturulan uygun yapı ve sorumlulukların belirlenmesi birer kurgudur. Yani bu kurgu kâğıt üzerinde olabileceği gibi, işletmecinin zihninde de olabilir veyahut bir depolama alanına da kayıtlı olabilir. Çünkü; plan bir sonuç iken planlama bir süreçtir. Süreç içerisinde karar verme ile bu süreç tamamlanır ve verilen karar uygulama aşamasına geçer. Yani bu karar ile sorumlulukları belirlenen örgütün gerçek hayatla buluşması Yöneltme ile gerçekleşir.
 

İşletme içinde yer alan yönetişimciler (şirket üst yönetimi ve orta düzey yöneticiler), ayrıcalıklı iç sosyal paydaşlar (alt düzey çalışan/personel) verilen görev ve sorumlulukları en doğru ve verimli şekilde yapmaları için bir yönlendirme yapmak temel bir görevdir. Bu fonksiyonun yerine getirilmesi esası ise Yönetişim Modeli kullanılarak ast-üst ilişkisi içinde icrasıyla gerçekleştirilecek bir işlevdir.
 

Burada ulaşılmak istenen temel amaç ise; planlama ile işletmenin gelecekte yapmayı planladığı faaliyetlerle işletmeye en iyi faydayı sağlayacak biçimde gerçekleştirilmesidir.
 

Yöneltme fonksiyonun etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için şüphesiz klasik ve geleneksel yönetim-yöneticilik anlayışıyla başarıya ulaşması pek mümkün olmamaktadır. Bu daha çok modern yönetişim modeli ile gerçekleştirilebilecek bir modeldir. Evet, klasik ve geleneksel yönetim-yöneticilik anlayışında ast-üst ilişkisinde bir emir söz konusudur. Ve emir verme biçimi (yerine getirilebilir, makul, açık ve tam olması) işlevin yürütülmesi açısından önem arz etmektedir. Ancak; yönetişim modelinde ise; insanların ve nesnelerin yönetilemeyeceği gerçeğinden bahsetmiş idik. Bu nedenle sadece ilişkilerin (ekonomik, profesyonel iş, ailevi, sosyal ve siyasal ilişkiler vb.)  yönetilebileceği düşündüğümüzde ast-üst ilişkisinde yöneltme işlevinin tam olarak yerine getirilmesi için bilgili, bilinçli , özendirici, ödüllendirici, yönlendirici, hoşgörülü, etkileşimli, alçak gönüllü, kucaklayıcı ve proaktif özelliklere sahip olan bir yönetişimci takım ruhunu oluşturabilir, çevresine örnek olarak rol model olabilir ve bu sinerjiyi tüm ekibe enjekte ederek daima işletmenin yöneltme işlevini başarıya ulaştırabilir.
 

Yani kısaca anlatmak istediğimiz; Yöneltme fonksiyonunun başarıya ulaşmasında işletmede liderlikle, motivasyonla, güçle ve iletişimle iç içe geçmiş bir olgu söz konusu olmaktadır. Bunu sağlamanın en modern yolu ise Yönetişim Modelidir.

 

Saygılarımla

Faydalı olması temennisiyle;
Bil.Müh.Muhammed ÖNAL

Rastgele Gönderilerim

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry